Tasmota nach tuya-convert flash

Tasmota nach tuya-convert flash