HUE push api script für ioBroker

HUE push api script für ioBroker